Podmínky ochrany osobních údajů

Správce

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod. 7 nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen “GDPR”) je Zdenka Filipová, IČ: 17307198, se sídlem Klasná 959/19A, Ostrava-Hrabová (dále jen “správce”).

2. Kontaktní údaje správce jsou:

adresa Klasná 959/19A, Ostrava-Hrabová

email: info@zdenkafilipova.cz

telefon: +420 773 662 885

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Osobní údaje, které zpracovávám, mi svěřujete vy sami, a to z následujících důvodů:

poskytování služeb, plnění smlouvy

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, evidujeme Vaše kontaktní údaje, které osobně napíšete do emailové adresy nebo formuláře na internetových stránkách.

Jedná se o: Jméno, příjmení, email, telefonní číslo a platební údaje – IČO, DIČ, číslo účtu.

Tyto údaje jakožto zákazníka budu zpracovávat po dobu vyřízení objednávky a dle zákona dalších deset let ode dne jejího skončení.

reference, fotografická dokumentace, živé akce

jen na základě vašeho souhlasu můžu použít vaše reference, fotografie, atd. a to do té doby, než tento souhlas sami odvoláte.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup jen moji spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací

zpracovatelů, kteří chrání osobní údaje ještě lépe a na dané zpracování se specializují. Jsou to

poskytovatelé následujících platforem: Facebook, Google.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (nebo do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).

po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR

právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR

právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR

právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR

právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR

právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR

právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v těchto podmínkách

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

Mlčenlivost

Já i moji spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje se zavazujeme zachovávat

povinnost mlčenlivosti. Tato mlčenlivost trvá i po skončení závazkových vztahů s vámi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2023